28 Jan 2020
blog

De slimme deurbel en de AVG

Blog

In toenemende mate wordt er gebruikgemaakt van een ‘slimme deurbel’. Veel slimme deurbellen hebben een ingebouwde camera, waarmee de gebruiker de ruimte voor de deur in de gaten kan houden. Verschillende gemeenten geven slimme deurbellen weg om inbraken tegen te gaan. De reacties hierop zijn wisselend. Enerzijds is het tegengaan van inbraken gewenst maar anderzijds schendt de slimme deurbel de privacy van derden. Staat de privacyregelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in de weg bij het gebruik van de slimme deurbel?

Uitgangspunten AVG

Als er sprake is van een constante opname en opslag van camerabeelden, waarbij de camera naar buiten is gericht op een (gedeeltelijk) openbare ruimte, dan is de AVG van toepassing.
De AVG schrijft voor dat persoonsgegevens uitsluitend verwerkt mogen worden op basis van één van de in die verordening genoemde grondslagen. De grondslag die bij het gebruik van de slimme deurbel van toepassing kan zijn, is de grondslag van het ‘gerechtvaardigde belang’. Bij deze grondslag dient er een belangenafweging te worden gemaakt tussen het belang van de gebruiker van de slimme deurbel en het belang van degene die wordt gefilmd. Hoe die belangenafweging uitvalt, is onder meer afhankelijk van het doel waarvoor de eigenaar van de deurbel de deurbel gebruikt. Zo kan de gebruiker de deurbel gebruiken om inbraken tegen te gaan – bijvoorbeeld omdat er in de buurt veel wordt ingebroken – of omdat hij of zij het simpelweg leuk vindt om gebruik te maken van een relatief nieuwe gadget. In het eerste geval zal de belangenafweging eerder in het voordeel van de gebruiker uitvallen dan in het tweede geval.
Ook schrijft de AVG voor dat er niet meer gegevens mogen worden verwerkt dan dat nodig is én dat de gegevens niet mogen worden verwerkt als hetzelfde doel kan worden bereikt op een (andere) manier die minder inbreuk maakt op de privacybelangen van derden. In dit kader is het van belang om de camera goed af te stellen. Film geen groter gebied dan dat noodzakelijk is en zorg ervoor dat de openbare weg niet wordt gefilmd.
Daarnaast dienen de beelden niet te lang te worden bewaard. De AVG geeft geen specifieke bewaartermijn, maar de richtlijn is vier weken. Als de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, moeten ze worden gewist. De beelden mogen dan ook niet meer in de Cloud worden bewaard.
Uit de AVG volgt ook dat degene die persoonsgegevens verwerkt (de eigenaar van de deurbel) de persoon van wie er gegevens worden verwerkt (de persoon die wordt gefilmd) hierover informatie moet verstrekken. Laat daarom tenminste via een sticker of een bordje weten dat er beelden worden gemaakt.


Standpunt Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft zich kritisch uitgelaten over slimme deurbellen die behalve de voordeur ook vaak de openbare weg filmen. Uit cijfers van politie-databank ‘Camera in Beeld’ blijkt dat 87,6% van de 230.000 geregistreerde camera’s in Nederland de openbare weg filmt. Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP, geeft aan dat de openbare ruimte alleen mag worden gefilmd als er concreet iets aan de hand is, als er een gevaar is. ‘Als gemeenten aanmoedigen tot permanent filmen terwijl er niks aan de hand is, zetten ze aan tot onrechtmatig gedrag. Daar moeten ze mee stoppen.’

Keywords

AVG
Camera
Deurbel
Privacy
Privacyrecht

Auteur(s)