Voor auteurs

M.A.D.Lex is een jonge innovatieve juridische uitgeverij die als doel heeft hoogwaardige informatie te publiceren die haar doelgroep in staat stelt te excelleren. 

M.A.D.Lex is een online uitgeverij met een minimale carbon footprint.

 

Bent u nog geen auteur en heeft u een idee voor een artikel? Dan bent u van harte welkom dat aan Maya kenbaar te maken.

 

Wij danken alle auteurs die voor VAST gaan schrijven. Auteurs ontvangen een template van Maya. Het is belangrijk dat u dat gebruikt. Aan de ene kant is het voor u een geheugensteuntje en aan de andere kant wordt het gebruikt om alle relevante onderdelen van de website volledig te vullen. Bij het schrijven van uw artikel verzoeken wij u de onderstaande auteursinstructie te volgen.

 

Voor vragen die direct betrekking hebben op het schrijven van een artikel kunt u contact opnemen met Maya. Voor zakelijke vragen met Marc.

 

Contactgegevens

Redactiesecretaris

Maya Dornseiffer

Telefoon: 06-14935309

E-mail: maya@dornseiffer.nl

 

Uitgever

Marc Dooijes

Mobiel: 06-22985633

E-mail: marc@madlex.online

 

Auteursinstructie

 

INHOUD

I.               Redactionele formule

II.              Procedure en aanleveren kopij

III.             Redactionele aanwijzingen

IV.             Waar de auteur in het algemeen rekening mee houdt

V.              Rechten en exploitatie

VI.             Gebruik en openbaarmaking content

VII.            Reprorechten

 

 

I.             Redactionele formule

 

VAST richt zich op juristen werkzaam als/bij advocaten(kantoren), rechterlijke macht, bedrijfsjuristen, universiteiten, verzekeraars en rechtsbijstandverzekeraars op het gebied van aansprakelijkheid, verzekeringsrecht, (letsel)schade en toezicht.

 

Centraal staat dat de inhoud van VAST gericht is op de dagelijkse praktijk van de jurist. Uitgangspunt is dat de inhoud van de redactionele artikelen kwalitatief hoogwaardig is en dat de artikelen oplossingen bieden voor de lezer. De artikelen zullen veelal toelichtingen op ontwikkelingen bevatten die voor de praktijk van groot belang zijn. De praktijkgerichte artikelen en noten zijn feitelijk en daarmee eerder gericht op het onderwerp in het licht van staand recht dan op meningsvorming van de auteur.

Daarnaast worden wetenschappelijke artikelen opgenomen en blogs. Dit is meer free format en daarbij is meningsvorming op zijn plaats.

 

De content van VAST bestaat uit vier onderdelen

1.       Blogs

2.       Annotaties

3.       Praktijkartikelen

4.       Wetenschappelijke artikelen

 

Hieronder volgt wat meer algemene informatie over stijl en vorm bij het online publiceren van de verschillende onderdelen. In de daarop volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op stijl, do’s en dont’s, vorm en aspecten van aanleveren. 

 

De onderdelen

 

1. Blog

1.000 woorden.

Neutrale berichtgeving, mag ook prikkelend zijn met eigen mening of stelling (dat moet dan wel duidelijk zijn voor de lezer).

 

2. Casenote

1.000 à 1.500 woorden.

Neutraal en feitelijk. Vooral richtinggevende uitspraken behandelen en de afwijkende. Ook belangwekkende uitspraken die mainstream bevestigen.

Academische juistheid is vanzelfsprekend, echter te veel onderbouwing en achtergronden dienen achterwege te blijven. Compacte en actieve schrijfstijl is het uitgangspunt (zie auteursinstructie).

 

3. Artikel praktijk

3.500 woorden. 

(Juridische) ontwikkelingen worden nader toegelicht. Ook hier feitelijk, neutraal en praktisch.

Academische juistheid is vanzelfsprekend, echter te veel onderbouwing en achtergronden dienen achterwege te blijven. Compacte en actieve schrijfstijl is het uitgangspunt (zie auteursinstructie).

 

4. Artikel academisch

7.500 woorden.

Dit is meer free format en daarbij is meningsvorming op zijn plaats. Compacte en actieve schrijfstijl is het uitgangspunt.

 

Zichtbaar en onzichtbaar voor bezoekers en abonnees

Niet alles is zichtbaar voor niet-abonnees. Dit is een belangrijk punt om rekening mee te houden bij het schrijven van de teksten.

·        Blogs en (in omvang nader te bepalen) wetenschappelijke artikelen zijn altijd voor iedereen zichtbaar. Ten eerste vanwege de publieke functie van mening en wetenschap. Ten tweede is het van groot belang lezers naar het online platform te trekken.

·        Van artikelen en annotaties is altijd de koppenstructuur en 100 woorden van de inleiding openbaar.

 

 

II.              Procedure en aanleveren kopij

 

·       Alle kopij levert u per mail in Word aan bij de redactiesecretaris. Gebruik het bijgeleverde template. Let hierbij op de deadline!

·        De redactiesecretaris verspreidt dit concept onder de redactie en geeft eventueel commentaar van de redactie aan u door. 

·        U verwerkt de opmerkingen van de redactie in uw bijdrage.

·        Het definitieve artikel ingevuld in het template dat u ontvangen hebt, stuurt u naar de redactiesecretaris. Let op dat alle velden zijn ingevuld. 

·        Lever eventuele afbeeldingen en tabellen in een apart bestand aan.

·        Gebruik bij voorkeur Word als tekstverwerkingsprogramma. Indien dit niet mogelijk is, vermeld dan gebruikte apparatuur en programmatuur.

·        Het is belangrijk dat u uw kopij zo ‘schoon’ mogelijk aanlevert, dus zonder gebruik te maken van opmaakmogelijkheden in uw tekstverwerker. ‘Kale’ kopij bespoedigt het redactionele proces aanzienlijk.

·        Maak links om te verwijzen naar openbare websites (m.n. ECLI’s en Kifid-uitspraken linken). NB. Links kunnen niet geplaatst worden in het intro.

·        Houd altijd een kopie van de aangeleverde bijdrage achter.

·        Neem bij vragen contact op met de redactiesecretaris.

 

 

III.            Redactionele aanwijzingen

 

Blog

·        De titel bevat niet meer dan 40 letters. Gebruik geen noten.

 

Noot

Uitspraak wordt niet opgenomen. Is een link naar de betreffende ECLI of Kifid-uitspraak.

De uitspraken zijn voorzien van:

·        Trefwoorden en heldere formulering van de centrale rechtsvraag.

·        Relevante wetsartikelen.

·        Samenvatting van de feiten met samenvatting van de overwegingen van de rechter.

·        In gelijke zin: verwijzingen naar soortgelijke uitspraken.

·        In tegengestelde zin: verwijzingen naar vergelijkbare casussen met een andere beslissing.

·        Tip voor de praktijk: korte praktische tip voor de lezer.

·        In de noten worden geen koppen gebruikt. Gebruik van witregels en genummerde alinea’s is wel toegestaan.

·        De titel bevat niet meer dan 40 letters.

 

Verder houdt de auteur rekening met de algemene auteursinstructie zoals hieronder omschreven.

 

Artikel praktijk

Een artikel voor de praktijk geschreven is beschrijvend, feitelijk en geeft uitleg naar de geldende leer. Bovendien geeft het de lezer concrete handvatten voor de praktijk. Indien het onvermijdelijk is kan het een opiniërend karakter hebben, waarbij het dan wel duidelijk moet zijn dat het de mening van de auteur is.

·        Een artikel bevat een intro (samenvatting) van circa 100 woorden.

·        De titel bevat niet meer dan 40 letters.

·        Ieder artikel wordt standaard afgesloten met een alinea ‘Aanbevelingen voor de praktijk’. Dit onderstreept het praktijkgerichte karakter en onderscheidend vermogen van VAST.

·       De koppen: 

o   Kunnen worden voorzien van een nummer met een maximum van een decimaal: Bijvoorbeeld 1.1. 

o   Na de eerste decimaal is een kopje nog wel mogelijk, maar alleen tekstueel. 

o   Probeer de koppen zo beknopt mogelijk te houden. Een goede kop geeft in een paar woorden weer waar de bijbehorende tekst precies over gaat. Goede koppen trekken de aandacht van de lezer, maken hem duidelijk welke informatie hij kan verwachten en helpen hem te navigeren door de tekst.

·     Geef trefwoorden aan.

 

Verder houdt de auteur rekening met de algemene auteursinstructie zoals hieronder omschreven.

 

Artikel wetenschap

Bij een wetenschappelijk artikel staat een onderzoeksvraag centraal.

·       Een artikel bevat een intro (samenvatting) van circa 100 woorden.

·        De titel bevat niet meer dan 40 letters.

·        Kopjes:

    • Kunnen worden voorzien van een nummer met een maximum van een decimaal: Bijvoorbeeld 1.1. 
    • Na de eerste decimaal is een kopje nog wel mogelijk, maar alleen tekstueel. 
    • Probeer de koppen zo beknopt mogelijk te houden. Een goede kop geeft in een paar woorden weer waar de bijbehorende tekst precies over gaat. Goede koppen trekken de aandacht van de lezer, maken hem duidelijk welke informatie hij kan verwachten en helpen hem te navigeren door de tekst.

·       Geef trefwoorden aan.

 

 

IV.            Waar de auteur in het algemeen rekening mee houdt

 

Auteurs ontvangen een op maat gemaakt template (invulformulier). Maak hier gebruik van omwille van volledigheid en de specificaties die de website met zich meebrengt.

 

Anonimiseren partijen

Personen en de rechtsvorm natuurlijke personen dienen te worden geanonimiseerd.

 

Alinea’s

Inhoudelijk:

Zorg ervoor dat er een goede duidelijke opbouw in het artikel zit: begin het artikel met een goede inleiding (In het kort) die de lezer prikkelt om verder te lezen (deze komt online zichtbaar ook voor niet-abonnees) en eindig met een duidelijke conclusie.

Maak alinea’s niet te lang, maar ook niet te kort. Vier tot tien zinnen per alinea is een werkbare vuistregel. Elke goede alinea bestaat uit een kern en een toelichting. De basisuitspraak (kernzin) van elke alinea bevindt zich doorgaans in de eerste of tweede zin van de alinea, of soms in de laatste. Een goede vuistregel om te controleren of alinea’s goed in elkaar zitten is: wanneer u alle eerste zinnen van al uw alinea’s achter elkaar leest, moet u een begrijpelijke, logische en representatieve samenvatting hebben van uw tekst.

Technisch:

Geef alinea’s aan met één harde return ([Enter]). Alinea’s niet inspringen en niet met witregels aangeven. Witregels kunnen wel gebruikt worden, mits deze een duidelijke betekenis hebben, bijvoorbeeld een ‘breuk’ in het betoog, een wisseling in perspectief, een overgang naar een ander aspect van hetzelfde onderwerp.

 

Stijl

·       Bezig actief en eenvoudig taalgebruik. Krachtig en kernachtig, zonder heel lange zinnen: praktische en zinvolle beschrijvingen die gebruikersvriendelijk zijn.

·       Kernwoorden zijn: praktisch, makkelijk leesbaar, helder, informatief en bondig.

·       Gebruik zo min mogelijk afkortingen.

·       Gebruik geen ingewikkelde zinsbouw; houd de zinnen kort.

·       Schrijf in de tegenwoordige tijd, vermijd de lijdende vorm.

·       Maak ter illustratie van uw verhaal gebruik van praktijkvoorbeelden.

·       Als er wordt verwezen naar andere onderdelen binnen uw artikel: verwijs nooit naar paginanummers, maar naar de titel van een kop.

·       Vermijd te formeel taalgebruik.

·       In eigen woorden iets uitleggen heeft de voorkeur boven citeren.

·       Er wordt gewerkt met eindnoten. Beperk echter het gebruik hiervan. Gebruik geen noten in de blogs.

 

Spelling

·       Gebruik de nieuwe spelling, vastgelegd in de Woordenlijst Nederlandse taal (Groene boekje of www.woordenlijst.org).

 

Titel & auteurs

·       Houd de titel van uw artikel kort, maximaal 40 letters.

·       Vermeld auteursgegevens: voornaam, achternaam, functie, werkgever. Aanleveren met Links (bv naar LinkedIn en/of werkgever)

·       Mogelijkheid tot plaatsen van logo werkgever met link naar landingpage

 

Trefwoorden

Toevoegen t.b.v. vindbaarheid (Google en contentintegrators als Legal intelligence).

 

Koppen

·       Gebruik ter verduidelijking een kop boven elk nieuw onderwerp dat u in uw artikel aansnijdt.

·       Maak koppen kort en treffend.

 

Opmaak

·       Gebruik nooit afbrekingen en zet de afbreekfunctie uit.

·       Plaats tekst die niet moet worden gezet, bijvoorbeeld aanwijzingen voor redactie/uitgever, tussen vierkante haken. Bijvoorbeeld: [bij deze alinea figuur 1 plaatsen].

·       Maak geen gebruik van automatische opsommingen en wees consequent in het gebruik van opsommingstekens.

 

Spaties, tabs en harde returns

·       Plaats gedachtestreepjes tussen vaste spaties (controle-shift-spatie): – zoals gezegd – .

·       Gebruik de inspringfunctie of plaats een tab om tekst te laten inspringen, niet een aantal spaties. 

 

Nadruk/cursivering

·       Benadruk woorden door middel van cursivering, maar wees selectief. Cursief worden alleen die woorden die benadrukt moeten worden, die verwijzen naar een publicatie of die speciale termen aangeven.

 

Afkortingen

·       Maak zo min mogelijk gebruik van afkortingen. Wel toegestaan (maar spaarzaam gebruikt) zijn: bijv., p., d.w.z., jl., enz., etc. Liever niet afkorten: in plaats van, als het ware, in verband met, ten opzichte van.

·       Een niet algemeen bekende afkorting wordt geïntroduceerd door de eerste keer de term voluit te schrijven met daarachter de afkorting tussen haakjes.

 

Eindnoten 

·       Zorg dat het gebruik van eindnoten tot een minimum beperkt blijft.

·       Streef ernaar eindnoten alleen te gebruiken als verwijsmiddel naar jurisprudentie of literatuur.

·       Zet nootnummers in de tekst altijd achter de punt (of komma bij een bijzin) als ze op de hele zin slaan, of direct achter het woord waarnaar ze verwijzen.

·       Verwijzingen naar de Hoge Raad: HR 20 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1427, NJ 2005, 493, m.nt. C.E. du Perron (Pensioenfonds/Fox) en plaats de link bij de ECLI.

 

Gebruikte literatuur

·       Maak in de tekst spaarzaam gebruik van literatuurverwijzingen en plaats ze het liefst in een eindnoot.

·       Bij veel literatuurverwijzingen verdient het aanbeveling deze aan het eind van het artikel onder een kopje ‘Gebruikte literatuur’ te plaatsen.

·       Vermeld naam van auteurs of redacteuren, voorletters met interpunctie (tweede en volgende auteurs: eerst voorletters en dan de naam), jaar, (tussen haakjes), titel van de publicatie, titel van het tijdschrift of boek voluit, eventueel de aard van de publicatie (proefschrift, working paper) of de druk, plaatsnaam gevolgd door dubbele punt en naam van de uitgever, en bij artikelen de paginanummers.

·       Titels van boeken en namen van periodieken dienen te worden gecursiveerd; titels van artikelen niet. Titels van artikelen worden tussen enkele aanhalingstekens geplaatst.

·       Ook over de interpunctie tussen de verschillende onderdelen bestaan afspraken. Gebruik interpunctie zoals in de volgende voorbeelden:

o   Jansen, J. (1998), Een boek over titelbeschrijvingen, diss. UvA, Amsterdam: A’dam Uitgevers.

o   Franssen F. & K. Klaassen (red.) (2001), Verzamelde artikelen, Amsterdam: A’dam Uitgevers.

o   Jansen, J. & P. Pieters (1998): ‘Titelbeschrijving van een artikel’, in: Franssen F. & K. Klaassen (red.), Verzamelde artikelen, Amsterdam: A’dam Uitgevers, p. 97-105.

o   Jansen, J. & P. Pieters (1998), ‘Titelbeschrijving van een artikel’, Tijdschrift 50, p. 45.

 

Citaten/aanhalingstekens

.      Aanhalingen: gebruik bij begrippen enkele aanhalingstekens: een ‘ om te openen en een ’ om te sluiten. Gebruik binnen de aanhaling dubbele aanhalingstekens (“…”). 

.      Als een aanhaling een hele zin is (van hoofdletter tot en met punt), komt het sluitteken ná de punt: ‘Aaaaa aaaaa aaaaa.’.

.      Waar binnen citaten delen worden weggelaten, typ (…).

.      Citaat romein opmaken.

 

Afbeeldingen/tabellen

.      Geef afbeeldingen en tabellen een nummer (Figuur x, tabel x) en verwijs in de lopende tekst naar ‘Figuur x’ of ‘Tabel x’. De zetter kan de afbeeldingen/tabellen niet altijd op een specifieke positie in de tekst plaatsen, daarom is een verwijzing naar de afbeelding/tabel op de desbetreffende plaats beter. 

 

Schrijfwijze 

.       Verwijzingen naar artikelen in lopende zin: artikel voluit zonder komma’s: artikel 3:307 lid 1 onder 9 BW. Tussen haakjes en in eindnoten artikel afkorten naar art.

.       Getallen onder de 20 voluit schrijven. Tientallen (twintig, honderd enz.) voluit schrijven.

.       Bij verwijzingen naar meerdere artikelen, alleen bij het eerste nummer ‘artikelen’ plaatsen. Voorbeeld: artikelen 6:20 en 6:23 BW.

.       Procenten voluit schrijven, dus geen %-teken.

.       Verwijzingen Kifid-uitspraken:

        - Uitspraken van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening:

           Kifid GC 2020-001.

        - Uitspraken van de Commissie van Beroep: Kifid CvB 2020-001.

 

 

 

V.              Rechten en exploitatie

 

Inzending

Inzending houdt toestemming tot publicatie in VAST in. De uitgever verkrijgt hiermee een licentie van de auteur. De auteur staat ervoor in dat:

·     de auteur het volledige auteursrecht op het werk bezit;

·     met publicatie in VAST geen geheimhoudingsplicht wordt geschonden;

·     de werkgever akkoord gaat met de publicatie in VAST, c.q. het artikel op persoonlijke titel is geschreven;

·     de ingeleverde tekst compleet is (inclusief tabellen, illustraties e.d.).

·     de auteur verantwoordelijk is voor inhoudelijke en feitelijke juistheid.

 

Toestemming voor openbaarmaking en verveelvoudiging

Het al dan niet op verzoek van de redactie aanbieden van artikelen aan VAST impliceert tevens toestemming voor openbaarmaking en verveelvoudiging t.b.v. de elektronische ontsluiting van (delen van) VAST in enige vorm. In ieder geval zullen de aangeboden en in VAST geplaatste artikelen tevens kunnen worden opgenomen in andere (online) uitgaven van M.A.D.Lex. 

 

Licentie, auteursrecht, collectieve regelingen en overige afspraken

Exclusieve licentie en exploitatierechten

Het al dan niet op verzoek van de redactie aanbieden dan wel inzenden van artikelen houdt onder andere toestemming tot publicatie in VAST in. M.A.D.Lex verkrijgt hiermee een exclusieve, met uitsluiting van uzelf licentie om de publicatie als volgt te exploiteren:

·       het verveelvoudigen, openbaar maken, (her)gebruiken van de publicatie in VAST en in ieder daaraan gerelateerd uitgeefproduct van uitgever ongeacht de vorm waarin dit uitgeefproduct verschijnt. Dit betekent dat de publicatie onder andere, maar niet uitsluitend, kan worden opgenomen, eventueel in combinatie met werken van derden, in de papieren en de elektronische versies van VAST, in een centraal elektronisch archief van uitgever en in reprografische werken zoals knipselkranten en -diensten;

·       het gebruik van de publicatie voor promotiedoeleinden van VAST dan wel de uitgever;

·       het verveelvoudigen van de publicatie door het vastleggen daarvan op geluids- en beelddragers en het openbaar maken van deze verveelvoudigingen;

·       het uitgeven en exploiteren van de publicatie in elektronische vorm en het voor derden toegankelijk maken daarvan door middel van elektronische databanken;

·       het vertalen van de publicatie in een andere dan de Nederlandse taal;

·       het verlenen van toestemming aan derden om de publicatie te reproduceren voor compilatiewerken;

·       het verlenen van (sub)licenties met betrekking tot de publicatie aan derden.

 

Auteursrecht

U staat er jegens M.A.D.Lex voor in dat:

·       u het volledige auteursrecht op de publicatie bezit, dat u ter zake geen licentie of andere auteursrechtelijke bevoegdheden aan derden heeft verleend of afstand van uw auteursrecht heeft gedaan;

·       en dat derden op de publicatie geen rechten kunnen doen gelden; u vrijwaart de uitgever dan ook tegen alle vorderingen van derden ter zake de openbaarmaking van de publicatie;

·       uw eventuele werkgever akkoord gaat met de publicatie in VAST c.q. het artikel op persoonlijke titel is geschreven;

·       u de uitgever vrijwaart in geval van feitelijke of inhoudelijke onjuistheden.

 

U machtigt M.A.D.Lex om de uit het auteursrecht voortvloeiende bevoegdheden uit te oefenen ter bescherming en handhaving jegens derden van de aan de uitgever toekomende bevoegdheden en daartoe, op kosten van de uitgever en zo nodig op uw naam, zowel in als buiten rechte op te treden. M.A.D.Lex zal u informeren over te treffen maatregelen. U verplicht zich alle gewenste medewerking te verlenen en op eerste verzoek alle benodigde gegevens aan de uitgever te verstrekken.

 

 

VI.            Gebruik, hergebruik en openbaarmaking content door de auteur

 

Zie ook V, Licentie en auteursrecht.

 

Social media

Auteurs en redactieleden worden verzocht samenvatting en link naar VAST onder citeertitel te vermelden op social media (met name LinkedIn op profiel, maar ook special interest groepen daarvan).

 

Eigen websites

Per direct kunt u al een bericht opnemen op eigen websites of die van de instelling waar u werkt, zoals hierboven omschreven onder Social media.

Indien u het volledige artikel wilt publiceren, staat u dit vrij na een periode van zes weken. Een blog kan per direct worden geplaatst. Dit onder citeertitel, i.e. vermelding van, VAST, [Jaartal, Artikelnummer], AUTEUR, e-ISSN 2667-307X, M.A.D.Lex en link naar artikel op VAST.

Citeertitel wordt op ‘uw’ site bovenaan het artikel vermeld (bijv. VAST 2020 / B-0015 of VAST / 2020 P-0020, Jan Jansen, e-ISSN 2667-307X, M.A.D.Lex).

 

Syllabi en commerciële uitgaven

Het staat u vrij uw eigen artikelen op te nemen in syllabi, leermiddelen en cursusmaterialen, zonder toestemming vooraf. Voor opname in commerciële uitgaven dient u contact met de uitgever op te nemen.

 

 

VII.        Reprorechten

 

In het verleden stroomden de reprorechtenvergoedingen via de uitgeverij naar de auteurs. Dat gaat nu anders. De auteur kan zichzelf tegenwoordig  aanmelden bij Stichting Lira om voor de vergoeding in aanmerking te komen. Vergoedingen komen vooral van opleiders die het in syllabi en cursusmappen opnemen.

Voor alle duidelijkheid: je eigen artikelen die bij M.A.D.Lex uitgaven zijn gepubliceerd, mag je altijd opnemen in niet-commerciele uitgaven zoals syllabi.