Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN M.A.D.Lex

 

 

1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Voorwaarden:

I. de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden 

II. de onderhavige bijzondere voorwaarden voor abonnementen 

III. de onderhavige bijzondere voorwaarden voor ingezonden stukken 

IV. de onderhavige bijzondere voorwaarden voor advertenties 

 

M.A.D.Lex : uitgeverij M.A.D.Lex bv, gevestigd te Rotterdam.

Website: de plaats op het internet, te weten de website(s) van de imprints van M.A.D.Lex, waar zij de mogelijkheid biedt om door middel van (elektronische) communicatie een bestelling bij haar te doen, een abonnement af te nemen en/of zich te laten registreren voor informatiediensten.

 

Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met M.A.D.Lex een overeenkomst heeft gesloten via haar website tot het afnemen van een of meerdere abonnementen of tot het afnemen van een of meerdere producten.

 

Partijen: M.A.D.Lex en afnemer die een overeenkomst hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn.

 

Overeenkomst: Het gezamenlijk besluit van M.A.D.Lex en Afnemer tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij M.A.D.Lex toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze voorwaarden, bepaalde diensten te verlenen dan wel producten te leveren tegen een door Afnemer te verrichten betaling dan wel prestatie.

 

Abonnement: een overeenkomst waarbij M.A.D.Lex zich verbindt om periodiek informatie te leveren aan de Afnemer, de abonnee, tot wederopzegging door de abonnee, informatie te leveren op een informatiedrager, dan wel middels toegang tot een online database of informatiedienst. 

 

2. Toepasselijkheid 

 

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van M.A.D.Lex, en op alle overeenkomsten, werkzaamheden en offertes tussen M.A.D.Lex en Afnemer en haar rechtsopvolgers. 

2.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 

2.3. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen. 

2.4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de Afnemer - waaronder ook de inkoopvoorwaarden van de Afnemer worden verstaan - wordt uitdrukkelijk door M.A.D.Lex van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen. 2.5. M.A.D.Lex behoudt zich het recht voor voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een gewijzigde versie van de voorwaarden maakt deel uit van elke overeenkomst tussen M.A.D.Lex en Afnemer die na het moment van inwerkingtreding van die wijziging tot stand is gekomen. 

 

3. Aanbod, bestelling en totstandkoming van de overeenkomst 

3.1. Alle aanbiedingen van M.A.D.Lex zijn geheel vrijblijvend en M.A.D.Lex behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. 

3.2. M.A.D.Lex kan een aanbod herroepen of wijzigen. Indien een aanbod wordt herroepen of gewijzigd binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling van de Afnemer, is er geen overeenkomst tot stand gekomen. 

3.3. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de website of anderszins en schriftelijke aanvaarding (per e-mail of anderszins) van deze bestelling door M.A.D.Lex. 

3.4. M.A.D.Lex is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt M.A.D.Lex dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen. 

 

4. Prijzen en tarieven 

4.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de website vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door M.A.D.Lex of haar toeleveranciers op andere wijze dan via de website zijn afgesproken of kenbaar gemaakt binden M.A.D.Lex niet voor producten die via de website worden besteld, tenzij dat tussen M.A.D.Lex en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is. 

4.2. Tenzij anders vermeld, zijn alle door M.A.D.Lex gehanteerde prijzen en tarieven exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratiekosten, zoals opvoeren extra IP adres(reeksen).

4.3. M.A.D.Lex behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de website worden ingevoerd. 

4.4. Prijzen voor abonnement worden verhoogd met de Consumenten Prijs Index (CPI) van het betreffende jaar, tenzij in de overeenkomst anders overeengekomen.

4.5. In geval dat door Uitgever extra content wordt toegevoegd, dan kan dat aanleiding geven tot een grotere prijsverhoging dan gesteld in 4.4.

 

5. Facturering en betaling. 

5.1. M.A.D.Lex factureert in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde producten, de toegang tot de elektronische producten en/of het ontvangen van de informatie diensten. 

5.2. Betaling dient te gebeuren door de Afnemer binnen veertien dagen na factuurdatum indien het gaat om leveringen binnen Nederland, en binnen eenentwintig dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij tussen partijen anders schriftelijk is overeengekomen. 

5.3. Betaling kan geschieden op (een van) de manier(en) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen door M.A.D.Lex nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van M.A.D.Lex.

5.4. Het is Afnemer niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming een betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk ter verrekenen met een vordering van de Afnemer op M.A.D.Lex, uit welke hoofde dan ook. Ook is Afnemer niet gerechtigd de betalingsverplichting op te schorten. 

5.5. M.A.D.Lex heeft op ieder moment het recht om vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen. 

5.6. De betalingstermijn zoals bedoeld in artikel 5.1. is een fatale termijn. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is M.A.D.Lex gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen, verhoogd met 3%. 

5.7. Indien de Afnemer niet of niet tijdig betaalt, komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Afnemer. 

5.8. Alle geleverde producten en/of diensten blijven het eigendom van M.A.D.Lex tot het moment van volledige betaling van hetgeen de Afnemer aan M.A.D.Lex verschuldigd is, terzake van enige levering, met inbegrip van kosten en rente. 

5.9. Iedere overschrijding van de betalingstermijn geeft M.A.D.Lex de bevoegdheid zijn verplichtingen jegens de Afnemer onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten. 

 

6. Aflevering, leveringstermijnen 

6.1. M.A.D.Lex zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling van de Afnemer de producten leveren of ter beschikking stellen, abonnementen doen ingaan of toegang tot elektronische producten of informatiediensten verschaffen, mits respectievelijk het bestelde product voorradig is en ingang van de abonnementen, toegang tot de elektronische producten of aanvang van de diensten mogelijk is. 

6.2. De door de M.A.D.Lex gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en geen fatale termijnen. 

6.3. Bestelde producten worden aan de Afnemer geleverd, te weten, bezorgd op het door de Afnemer opgegeven adres. Wanneer de producten daar niet in ontvangst worden genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, wordt vermeld hoe Afnemer in het bezit van de producten kan komen. 

6.4. De producten zijn vanaf het moment van aflevering voor risico van de Afnemer. 

6.5. M.A.D.Lex is gerechtigd om nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, zolang Afnemer niet heeft voldaan aan al zijn (betalings) verplichtingen, uit welke rechtsverhouding dan ook, jegens M.A.D.Lex. 

 

7. Reclames en klachten 

7.1. Wanneer de Afnemer meent dat M.A.D.Lex op enige wijze tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, stelt zij M.A.D.Lex daar direct, docht uiterlijk binnen acht dagen na aflevering van het product, ingaan van het abonnement, toegang tot het elektronische product of aansluiting op de informatiedienst, schriftelijk op de hoogte. Wanneer een dergelijke mededeling niet binnen genoemde termijn is gedaan, vervalt elke aanspraak tegen M.A.D.Lex wat betreft gebreken in geleverde producten of diensten. 

7.2. Reclames schorten de betalingsverplichting van de Afnemer niet op. 

 

8. Overmacht 

8.1. Tekortkomingen van M.A.D.Lex, die niet te wijten zijn aan schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen, geven de Afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst dan wel op enige vorm van schadevergoeding. 

8.2. Onder de in het vorige lid bedoelde situaties wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: bedrijfsstoringen, werkstaking, acties van vakbonden, ziekteverzuim van personeel van M.A.D.Lex, storingen in of beperkingen van de levering van energie en materialentoevoer, storingen in (data) netwerken, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, uitvoerbeperkingen, vorst, storm of onwerkbaar weer, iedere verhindering van derden die - al dan niet op verzoek van M.A.D.Lex - betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, alsmede maatregelen van overheden die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren en overigens alle omstandigheden waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door M.A.D.Lex naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden. 

 

9. Aansprakelijkheid 

9.1. M.A.D.Lex is niet aansprakelijk voor enige door de Afnemer of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, die samenhangt met of voortvloeit uit de nakoming van de overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven. 

9.2. M.A.D.Lex is niet aansprakelijk voor enige door de Afnemer of derden geleden of te lijden schade, die direct dan wel indirect te wijten is aan de onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door M.A.D.Lex aan de Afnemer geleverde informatie. 

9.3. Alle (redactionele) informatie is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. M.A.D.Lex en auteurs kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid of juistheid van de informatie. M.A.D.Lex en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie. 

9.4. De inhoud en vormgeving van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door M.A.D.Lex ook niet beoordeeld op de rechtmatigheid, correctheid of volledigheid daarvan. M.A.D.Lex is dan ook niet aansprakelijk, en aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid, voor de inhoud en vormgeving van advertenties. 

9.5. Indien en voorzover op M.A.D.Lex enige aansprakelijkheid jegens de Afnemer blijkt te rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde (exclusief BTW) van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Een reeks van samenhangende schadegevallen zal hierbij worden aangemerkt als één schadegeval. 

9.6. Indien M.A.D.Lex terzake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de Afnemer dan wel op grond van deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Afnemer M.A.D.Lex terzake volledig vrijwaren. 

 

10. Eigendomsvoorbehoud 

10.1. M.A.D.Lex behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens M.A.D.Lex uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van producten, diensten of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen. 

 

11. Intellectuele Eigendom 

11.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door M.A.D.Lex uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en databankenrechten, berusten bij M.A.D.Lex of de door M.A.D.Lex vertegenwoordigde auteurs. Voorzover niet uitdrukkelijk door M.A.D.Lex of bij wet toegestaan, mag niets uit de door M.A.D.Lex uitgegeven werken op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. 

11.2. Het is de Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software) materiaal te verwijden of wijzigen. 

 

12. Privacy en vertrouwelijkheid 

12.1. Partijen staan ervoor in dat de voor tijdens en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie zorgvuldig zal worden behandeld. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid. 

12.2. M.A.D.Lex is bevoegd gegevens vast te leggen van Afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst en/of haar van informatie te voorzien over (de producten van ) M.A.D.Lex en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven. M.A.D.Lex respecteert de privacy van de Afnemer en zal de verschafte persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen met inachtneming van de AVG. Mocht de Afnemer geen prijs stellen op de in dit artikelen genoemde informatieverschaffing, dan kan dit schriftelijk aan M.A.D.Lex worden medegedeeld. 

 

13. Beëindiging van de overeenkomst 

13.1. De overeenkomst kan door Partijen slechts schriftelijk, of per email, worden opgezegd tegen het einde van een contractsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien deze opzegtermijn niet in acht wordt genomen, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met een periode van één jaar. 

13.2. M.A.D.Lex kan de overeenkomst zonder voorafgaande opzegging beëindigen: • indien een der partijen, bedrijfsmatig handelend als natuurlijk persoon of op naam van een eenmans-BV komt te overlijden; • in geval van stillegging, liquidatie en op het moment van aanvraag van surseance van betaling dan wel faillissement van een der partijen; In deze gevallen wordt, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, het gehele bedrag van de resterende factuurbedragen voortvloeiende uit de overeenkomst, direct opeisbaar.

13.3. M.A.D.Lex kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving ontbinden, indien Afnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. 

 

14. Overdracht van de overeenkomst 

14.1. M.A.D.Lex is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits schriftelijke mededeling aan de Afnemer plaatsvindt en onder het beding dat de verkrijgende partij ten opzichte van de overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van M.A.D.Lex treedt, door welke overdracht M.A.D.Lex uit haar verplichtingen jegens de Afnemer zal zijn ontslagen. Bij een dergelijke overdracht is de Afnemer verplicht om alle medewerking te verlenen. 

 

15. Toepasselijk recht 

15.1. Op de rechtsverhouding tussen M.A.D.Lex en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. 

15.2. In alle geschillen tussen partijen is de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam bevoegd. 

 

16. Diversen 

16.1. Bij wijziging van de naam-en/of adresgegevens dient de Afnemer zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk en tenminste 14 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging aan M.A.D.Lex door te geven. 

16.2. De inhoud van folders, brochures, advertenties en enig ander (reclame) materiaal zijn onder voorbehoud en binden M.A.D.Lex niet. 

 

II   Abonnementen 

 

1. Definities • Abonnementsovereenkomst: de overeenkomst tussen M.A.D.Lex en Afnemer/Abonnee betreffende het abonnement • Uitgave: het product, informatie dienst zowel folio als online, online database, website, portal, tijdschrift, nieuwsbrief, jaarboek, pdf-bestand en alle andere informatie dragers waarop M.A.D.Lex een abonnement aanbiedt. 

Abonnement: Het abonnement betreft een (1) licentie voor de persoon die het abonnement afsluit en is niet overdraagbaar.

 

2. Toepasselijkheid 

2.1. Onverlet deel 1 zijn op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van M.A.D.Lex met betrekking tot abonnementen de onderhavige voorwaarden voor abonnementen aanvullend van toepassing. 

 

3. Aanbiedingen 

3.1. De abonnementsovereenkomst kan zowel schriftelijk, telefonisch als digitaal worden afgesloten. M.A.D.Lex bevestigt de abonnementsovereenkomst schriftelijk (waaronder ook per e-mail). 

3.2. M.A.D.Lex is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een Abonnementsovereenkomst te weigeren. 

3.3. M.A.D.Lex is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud, functionaliteiten en lay-out van de uitgave naar eigen inzichten te wijzigen, waarbij M.A.D.Lex ervoor zorg draagt dat de uitgave ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding zal blijven staan tot het abonnementstarief. 

 

4. Looptijd 

4.1. Abonnementen hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een looptijd van twaalf maanden te rekenen vanaf de tot standkoming van de overeenkomst. 

4.2. Door het sluiten van een abonnement op een uitgave, abonneert de Afnemer zich tegelijkertijd op de bij de uitgave behorende aanvullingen en/of updates. 

4.3. Een abonnement wordt stilzwijgend met twaalf maanden verlengd tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs, tenzij de Afnemer het abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende abonnement geldende opzegtermijn, doch met ten minste een opzegtermijn van één maand. 

4.4. Elke opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden per het einde van de lopende abonnementsperiode. 

4.5 Indien het een abonnement van een natuurlijk persoon betreft, eindigt het abonnement op het tijdstip, waarop het overlijden van deze persoon aan M.A.D.Lex wordt medegedeeld. Restitutie van het abonnementsbedrag voor de op het moment van de genoemde melding niet verstreken abonnementsperiode, kan alleen dan plaatsvinden indien sprake is van een bedrag van meer dan € 25,-. 

 

5. Prijzen en facturering 

5.1. Alle door M.A.D.Lex vermelde prijzen en tarieven zijn uitsluitend van toepassing op de overeenkomsten met Afnemer en Abonnees in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld of overeengekomen. 

5.2. De als gevolg van de abonnementsovereenkomst door Afnemer/abonnee verschuldigde bedragen, dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. 

 

6. Overdracht rechten 

6.1. Het abonnement betreft een (1) licentie voor de persoon die het abonnement afsluit. Het is de Afnemer/abonnee niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van M.A.D.Lex, rechten en/of plichten die aan een abonnement zijn verbonden, inclusief toegang en gebruiksrechten, over te dragen aan een derde. 

 

III   Ingezonden stukken 

1. Definitie Inzender: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan M.A.D.Lex een stuk aanbiedt ter publicatie in één van haar uitgaven. 

2. Auteursrecht 

2.1. Inzenders behouden het auteursrecht op het door hen ingezonden stuk, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren in alle uitgaven, in print of elektronisch, van M.A.D.Lex en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden. 

2.2. Het voorgaande lid is niet van toepassing: - wanneer sprake is van wettelijke uitzonderingen, met name in die gevallen dat M.A.D.Lex auteursrecht bezit op grond van art. 7 Aw; - wanneer sprake is van andere afspraken tussen M.A.D.Lex en haar auteurs of (kern)redactieleden, dan wel diens werkgevers; - in alle overige gevallen waarbij een stuk is geschreven in opdracht van M.A.D.Lex en waarvoor betaald is door M.A.D.Lex aan de inzender, de auteur of het (kern)redactielid, dan wel diens werkgever. Het auteursrecht van dergelijke stukken berust exclusief bij M.A.D.Lex. 

 

IV   Advertenties 

1. Toepasselijkheid Regelen voor het Advertentiewezen 

1.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen M.A.D.Lex en Afnemer met betrekking tot advertieplaatsingen zijn in aanvulling op deze algemene voorwaarden van toepassing de laatstgeldende versie van de Regelen voor het Advertentiewezen, uitgegeven door de Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA). 

1.2. Bij tegenstrijdigheid van de algemene voorwaarden met de in het voorgaande lid bedoelde Regelen prevaleren deze laatste. 

2. Concurrerend advertentiemateriaal 

2.1. Indien sprake is van concurrerende informatie ten opzichte van eigen producten, worden advertenties geweigerd. 

 

 

M.A.D.Lex is gevestigd te Rotterdam - KvK nummer 76908747 -

btw-id NL003143485B19