27 Jun 2022
blog

Duurzaamheid, een verplicht aandachtsgebied voor ontwikkelaars en distributeurs van verzekeringsproducten

Blog

Het klimaatakkoord van Parijs en de Agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties hebben geleid tot verschillende duurzaamheidsinitiatieven. In haar onder de titel ‘Juridische vergroening van de verzekeringssector: bereid u voor op de duurzaamheidstransitie’ gepubliceerde artikel wees Suzanne Kröner-Rosmalen op de in ontwikkeling zijnde regelgeving voor de verzekeringssector. Inmiddels heeft deze regelgeving vaste vorm gekregen in enkele verordeningen. Deze rechtstreeks toepasselijke verordeningen worden van kracht op 2 augustus 2022. In deze blog breng ik een van deze verordeningen onder de aandacht: Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1257. Deze wijzigt de Verordening inzake producttoezicht en -governance en de Verordening met betrekking tot beleggingsverzekeringen. Ik beperk mij nu tot de eerste, de andere bespreek ik in een afzonderlijke bijdrage.

Wijzigingen in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2358

In Overweging (5) van Verordening (EU) 2021/1257 stelt de Europese Commissie dat verzekeraars en verzekeringstussenpersonen die verzekeringsproducten ontwikkelen bij het productgoedkeuringsproces van elk verzekeringsproduct en bij de overige regelingen inzake productgovernance en -toezicht duurzaamheidsfactoren in aanmerking moeten nemen voor elk verzekeringsproduct dat is bedoeld om te worden gedistribueerd aan klanten die naar producten met een duurzaamheidsprofiel op zoek zijn. Hierbij teken ik aan, dat de in de richtlijn Verzekeringsdistributie (Insurance Distribution Directive, ‘IDD’) en de daaraan gerelateerde verordeningen gebruikte term ‘verzekeringstussenpersoon’ mede de gevolmachtigd agent omvat. Zie ook VAST 2022 / P-011.

 

Ontwikkelaars van verzekeringsproducten – doorgaans zijn dit verzekeraars, want gevolmachtigd agenten en andere verzekeringstussenpersonen worden ingevolge artikel 3 lid 1 van Verordening (EU) 2017/2358 enkel als productontwikkelaar beschouwd als uit een algemene analyse van hun activiteiten blijkt dat ze een rol spelen bij de besluitvorming over ontwerp en ontwikkeling van een verzekeringsproduct voor de markt – kunnen niet volstaan met een algemene verklaring dat een product een duurzaamheidsprofiel heeft. Integendeel, zij moeten duidelijk aangeven aan welke groep klanten met specifieke duurzaamheidsdoelstellingen het product wordt gedistribueerd (Overweging 6). Overigens hoeft blijkens Overweging 7 niet te worden aangegeven voor welke groepen klanten het product niet verenigbaar is met hun behoeften, kenmerken en doelstellingen.

 

Overweging (8) houdt in dat de duurzaamheidsfactoren van een verzekeringsproduct transparant moeten worden gepresenteerd, zodat verzekeringsdistributeurs – waaronder de richtlijn verstaat verzekeringsondernemingen, verzekeringstussenpersonen en nevenverzekeringstussenpersonen – de betreffende informatie aan hun (potentiële) klanten kunnen verstrekken.

 

In Verordening (EU) 2021/1257 wordt, anders dan in Verordening (EU) 2017/2358, consequent het IDD-begrip ‘klant’ gebruikt. Echter, enkel in de hierna opgenomen, cursief weergegeven, aanpassingen van laatstgenoemde verordening werkt dit door. In andere bepalingen is niet expliciet aangegeven dat ‘cliënt’ moet worden vervangen door ‘klant’. Dit lijkt mij een omissie.

 

In artikel 4, dat het voor ontwikkelaars van verzekeringsproducten geldende productgoedkeuringsproces bevat, wordt vastgelegd dat naast de doelstellingen van klanten ook duurzaamheidsdoelstellingen in aanmerking moeten worden genomen. Een uitwerking van deze verplichting resulteert in wijzigingen in de zogenaamde POG-vereisten.

 

De eerste wijziging heeft betrekking op de tweede zin van het aan de doelmarkt gewijde artikel 5 lid 1. Deze zin komt te luiden: De doelmarkt wordt voldoende fijnmazig afgebakend, rekening houdende met de kenmerken, het risicoprofiel, de complexiteit en de aard van het verzekeringsproduct, alsmede de duurzaamheidsfactoren ervan zoals omschreven in artikel 2, punt 24, van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad. Deze verordening regelt de informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. In het tweede lid wordt de punt vervangen door een komma waarna deze passage wordt toegevoegd: behalve wanneer verzekeringsproducten rekening houden met de in lid 1 bedoelde duurzaamheidsfactoren. In het derde en vierde lid wordt na ‘doelstellingen’ een komma geplaatst en met inbegrip van duurzaamheidsdoelstellingen, ingevoegd.

 

In het aan producttests gewijde artikel 6 komt de tweede zin van het eerste lid te luiden: Bij dat testen van producten wordt nagegaan of het verzekeringsproduct gedurende zijn hele levensduur voldoet aan de vastgestelde behoeften, doelstellingen, met inbegrip van duurzaamheidsdoelstellingen, en kenmerken van de tot de doelmarkt behorende klanten. En het tweede lid wordt vervangen door: Ontwikkelaars brengen verzekeringsproducten niet op de markt indien uit de resultaten van de producttests blijkt dat de producten niet zijn afgestemd op de vastgestelde belangen, doelstellingen, met inbegrip van duurzaamheidsdoelstellingen, en kenmerken van de doelmarkt.

 

Artikel 7 bevat de regels inzake productmonitoring en -evaluatie. In het eerste lid wordt de voor ontwikkelaars geldende verplichting in tweede zin vervangen door: Zij beoordelen of de verzekeringsproducten blijven beantwoorden aan de behoeften, kenmerken en doelstellingen, met inbegrip van duurzaamheidsdoelstellingen, van de afgebakende doelmarkt en of die producten worden gedistribueerd op de doelmarkt dan wel klanten buiten de doelmarkt bereiken.

 

Onderdeel c) van het derde lid van artikel 8 (Distributiekanalen) wordt aangepast. Dit lid bepaalt dat verzekeringsdistributeurs aan de hand van de in het tweede lid genoemde informatie in staat moeten zijn om a) de verzekeringsproducten te begrijpen; b) inzicht te krijgen in de voor de verzekeringsproducten afgebakende doelmarkt; c) klanten te identificeren voor wie het verzekeringsproduct niet verenigbaar is met hun behoeften, kenmerken en doelstellingen, met inbegrip van duurzaamheidsdoelstellingen; d) voor de betrokken verzekeringsproducten distributieactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met het beste belang van hun klanten, zoals verlangd in artikel 17 lid 1 van Richtlijn (EU) 2016/97.

 

Ook onderdeel c) van het tweede lid van artikel 10 wordt aangepast. Dit lid beschrijft de aard van de ‘Regelingen voor productdistributie,’ waarover verzekeringsdistributeurs moeten beschikken. Het aangepaste tweede lid luidt: De regelingen voor productdistributie: a) zijn gericht op het voorkomen en limiteren van nadelige gevolgen voor de klant; b) ondersteunen een correct beheer van belangenconflicten; c) zorgen ervoor dat de doelstellingen, belangen en kenmerken van klanten, met inbegrip van duurzaamheidsdoelstellingen, terdege in aanmerking worden genomen.

 

In artikel 11, dat de informatieverschaffing door verzekeringsdistributeurs aan de ontwikkelaar regelt, wordt na ‘kenmerken,’ toegevoegd: met inbegrip van duurzaamheidsdoelstellingen,.

Keywords

Duurzaamheidsdoelstelling
Duurzaamheidsfactor
Financieel recht
Ontwikkelaar
POG-vereisten
Verzekeringsdistributeur

Auteur(s)

Cees de Jong

Consultant bij mr. dr. C.J. de Jong Consultancy & Support en hoofdredacteur van Verzekeringsrecht, Aansprakelijkheid, Schade en Toezicht (VAST)

LinkedIn